Dodajte na zacetni zaslon!

Da. Zaradi poenotenja in pospešitve uvajanja storitev SEPA sta parlament in svet Evropske unije v marcu 2012 sprejela in objavila Uredbo (EU) št. 260/2012 o uvajanju tehničnih in poslovnih zahtev za kreditne prenose in direktne obremenitve v evrih in o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 (v nadaljevanju Uredba). Nekatere določbe navedene Uredbe zavezujejo tudi uporabnike plačilnih storitev.

3. člen Uredbe, ki se glasi:

Direktiva 2007/64/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o plačilnih storitvah na notranjem trgu predstavlja sodobno zakonsko podlago za vzpostavitev notranjega trga plačil, katerega ključni element je SEPA.

9. člen Uredbe, ki se glasi:

Za izvedbo kreditnega prenosa mora biti plačilni račun prejemnika dostopen. Zato bi bilo treba na območju Unije uveljaviti obvezo o dosegljivosti, s katero se bo spodbudil uspešen prevzem storitev kreditnih prenosov in direktnih bremenitev v celotni Uniji. Poleg tega je za izboljšanje preglednosti primerno združiti navedeno obvezo in obvezo o dosegljivosti za direktne bremenitve iz Uredbe (ES) št. 924/2009 v enem samem aktu. Vsi plačilni računi prejemnika, dostopni za nacionalni kreditni prenos, bi morali biti dostopni tudi preko sheme za kreditne prenose za celotno Unijo. Vsi plačilni računi plačnika, dostopni za nacionalne direktne bremenitve, bi morali biti dostopni tudi preko sheme za direktne bremenitve za celotno Unijo. To bi se moralo uporabljati ne glede na to, ali ponudnik plačilnih storitev sodeluje v določeni shemi za kreditne prenose ali direktne bremenitve.

Navedeni člen določa, da prejemniki plačil (npr. podjetja) ne smejo pogojevati, kje naj bi imel plačnik odprt račun. To pomeni da tudi prejemniki plačil, ki omogočajo plačevanje z direktnimi obremenitvami SEPA (v nadaljevanju SDD) ne smejo omejevati sklepanje soglasij za SDD in plačevanje s SDD samo v breme računov pri domačih bankah. Skladno z določili Uredbe ima lahko plačnik račun pri kateri koli banki v SEPA območju, ki je pristopila k pravilom za izvajanje SDD. Register vseh bank pristopnic je javno dostopen tukaj.

Uredba o izvajanju Uredbe (EU) št. 260/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o uvajanju tehničnih in poslovnih zahtev za kreditne prenose in direktne bremenitve v eurih in o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 za kazni določa:

7. člen
(kršitve plačnika in prejemnika plačila)

(1) Z globo 2.500 eurov se za prekršek kaznuje plačnik, ki je pravna oseba in želi izvršiti kreditni prenos prejemniku plačila, ki ima odprt plačilni račun v Uniji, če v nasprotju s prvim odstavkom 9. člena Uredbe 260/2012/EU navede državo članico, v kateri se naj bi ta plačilni račun nahajal, če je račun dostopen v skladu s 3. členom Uredbe 260/2012/EU.
(2) Z globo 1.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje plačnik, ki je samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo 100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo 2.500 eurov se za prekršek kaznuje prejemnik plačila, ki je pravna oseba in sprejema kreditni prenos ali uporabi direktno bremenitev za unovčenje sredstev od plačnika, ki ima odprt račun v Uniji, če v nasprotju z drugim odstavkom 9. člena Uredbe 260/2012/EU navede, v kateri državi članici naj bi se ta plačilni račun nahajal, če je ta plačilni račun dostopen v skladu s 3. členom Uredbe 260/2012/EU.
(5) Z globo 1.000 eurov se za prekršek iz četrtega odstavka tega člena kaznuje prejemnik plačila, ki je samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(6) Z globo 100 eurov se za prekršek iz četrtega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

Kršitev lahko prijavite Banki Slovenije, ki bo kot pristojni nadzorni in prekrškovni organ ustrezno ukrepala.

V nasprotnem primeru lahko kršitev prijavite na www.acceptmyiban.org

Revolut
bunq
Google Pay
N26
Wise
Apple Pay
Curve
Monese
Garmin Pay